DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
20. kwietnia 2023

Kategorie(n)
D
legal
Najnowsze orzecznictwo dotyczące obowiązku zgłaszania uprawnień urlopowych zmusza Cię do działania!

Szanowni Klienci,

 

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, urlop niewykorzystany w bieżącym roku kalendarzowym wygasa z końcem roku kalendarzowego, nie później jednak niż 31 marca roku następnego. Dotychczasowy urlop, którego nie można było wykorzystać z powodu rozwiązania stosunku pracy, wymagał wyrównania. Obecnie nie ma już takiej możliwości!

 

W orzeczeniach z 20 grudnia 2022 roku Federalny Trybunał Pracy orzekł, że urlop wygasa lub przedawnia się tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa wcześniej i w sposób demonstracyjny wyraźnie poinformowały swoich pracowników w odpowiednim czasie o otwartych dniach urlopu i terminach wygaśnięcia, a pracownik mimo to nie skorzystał z urlopu z własnej woli. W przypadku braku odpowiednich zawiadomień można teraz nadal dochodzić roszczeń z lat wcześniejszych. Pracodawcy nie mogą już w takich przypadkach powoływać się na trzyletni termin przedawnienia. Przedawnienie nie zaczyna biec, dopóki pracodawca nie dokona wypowiedzenia.

 

Konsekwencje tego nowego orzecznictwa są poważne dla pracodawców!

 

W przyszłości pracodawcy muszą skrupulatnie wypełniać obowiązek informacyjny. W przyszłości pracodawca musi poinformować każdego pracownika o jego zaległym urlopie w sposób możliwy do sprawdzenia i potwierdzony podpisem pracownika, zarówno na początku roku urlopowego, jak i w odpowiednim czasie przed końcem roku urlopowego, tak aby można było go jeszcze wykorzystać.

 

Jeśli pracodawcy nie dopełnią tych obowiązków, mogą ponieść dodatkowe koszty z tytułu wynagrodzenia za urlop lub rekompensaty urlopowej, których nie da się oszacować. W tym zakresie odnotowanie dni urlopu na pasku płacowym nie jest wystarczające.

 

Dopiero z weryfikowalną wzmianką ruszają terminy wygaśnięcia i przedawnienia.

 

W związku z tym, zgodnie z tym najnowszym orzecznictwem, prowadzenie rozliczeń urlopowych jest niezbędne. Tylko w ten sposób pracodawca może w pełni zarejestrować wszystkie uprawnienia urlopowe i na tej podstawie spełnić swój nowy obowiązek informacyjny.

 

Prosimy o kontakt, jeśli możemy Państwa wesprzeć w realizacji najnowszego orzecznictwa lub w przeglądzie prawnym przeszłości, np. w kontekście rozliczania wynagrodzeń (kont urlopowych). Nasi administratorzy płac i urzędnicy chętnie udzielą Państwu porad i wsparcia telefonicznie pod numerem +49 (0) 351 – 43 83 70 8-0 lub na stronie info@riediger-legal.com.

 

Państwa zespół w RIEDIGER. legal | tax