DE | CZ | PL | EN
Zajištění souladu s legislativou (compliance)

Někteří top manažeři se v posledních letech potýkali s obrovskými problémy poté, co došlo k odhalení tajných cenových ujednání, úplatků, pozměňování dat a podobně. Škody pro podnik jsou obrovské. Správně integrovaný systém řízení souladu s legislativními požadavky – compliance management system (CMS) – Vám může pomoci dále zvýšit povědomí Vašich zaměstnanců o jednání, které je v souladu s pravidly a zákonnými normami, a vyhnout se tak případům povinné odpovědnosti, žalobám na náhradu škod nebo šetřením ze strany úřadů.

Týká se to nejen velkých firem a porušování trestního práva. Již řadu let zaznamenáváme nárůst počtu řízení, které jsou cíleně namířeny proti středně velkým podnikům a jejichž předmětem jsou otázky daňového práva, minimální mzdy, ochrany osobních údajů nebo celního práva.

I Vy máte k dispozici nástroje, jako jsou interní směrnice a cíleně vytvořené kontrolní postupy, školení zaměstnanců, interní audity nebo systémy hlášení.

Také menší podniky nyní mohou instalovat interní, externí nebo jak interní tak i externí compliance systém. Každá z těchto možností nabízí očividné výhody a nevýhody. Externí osoba pověřená zajištěním souladu s legislativou je vhodná například zejména tehdy, pokud nemáte zdroje na interní obsazení příslušného místa nebo jste právě v situaci, kdy musíte brát ohled na náklady. Zaměstnání vlastního interní pracovníka pověřeného úkoly v oblasti compliance lze doporučit u témat, která jsou na tyto otázky obzvláště citlivá (např. kartelové právo).

V podobě externího pracovníka pro compliance získáte na svou stranu efektivního a nezávislého poradce, vyhnete se konfliktům zájmů, nebudete mít žádné další náklady na školení a vzdělávání a můžete se zcela soustředit na Vaši hlavní činnost.

Na začátku procesu zajištění souladu s legislativními požadavky provede společnost RIEDIGER. legal | tax nejprve specifickou oborovou analýzu rizik ve firmě, na jejímž základě zjisti, kde a zda vůbec existuje příslušná potřeba. Společně s Vámi vytvoří RIEDIGER. legal | tax interní směrnice nebo proškolí Vaše zaměstnance. Společně zpracujeme možnosti, jak lze porušování legislativy v nejlepším případě zamezit, jak je rozpoznat a na rozpoznaná porušení optimálně reagovat.

Bude-li pro Vaši firmu přínosné pověřit externího pracovníka pro compliance (příp. také jen v dílčích oblastech, jako je např. ochrana údajů), obdržíte od nás konkrétní nabídku. Vědomě nepoužíváme paušální částky, abychom dosáhli co nejnižšího zatížení Vaší firmy.


Možné dílčí oblasti compliance

Přeshraniční obchody a tedy také přeshraniční dodávky zboží podléhají mnoha celním předpisům a ustanovením práva upravujícího zahraniční obchod. Realizace těchto obchodů v souladu s legislativou předpokládá znalost rámcových právních podmínek.

To začíná domněle snadnými informacemi o původu zboží a pokračuje uvedením čísla celního sazebníku až po zjištění potřebných povolení v souladu s právem kontroly vývozů

Na jedné straně je pro jednání v souladu s legislativou zapotřebí odborná kvalifikace. Na druhé straně je nutno implementovat compliance management system (CMS) orientovaný na rizika pro operace, které jsou relevantní pro clo a zahraniční obchod, aby byla systematicky minimalizována potenciální rizika.

Protože počet celních kontrol a kontrol zahraničních obchodů roste a systémová porušení jsou ze strany úřadů stíhána přísněji než „běžné“ pracovní chyby, doporučujeme Vám implementaci a pravidelnou kontrolu CMS.

Promluvte si s námi, pokud Vám přitom můžeme být nápomocni.

Mnoho podniků se spoléhá na externí pověřence pro ochranu údajů, aby splnily přísné zákonné předpisy. Výhodami externího řešení jsou vypočitatelné náklady, zajištění odpovědnosti, vysoká kvalifikace a zkušenost externího pověřence pro ochranu údajů, žádné náklady na školení a nezaujatý pragmatický přístup. Také pracovněprávní ochrana před výpovědí interního pověřence pro ochranu údajů je zde často důvodem pro externí řešení.

Naši experti a pověřenci pro ochranu údajů Vám rádi poradí v případě dotazů na téma ochrana údajů nebo zaškolí Váš personál.

Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Daňová compliance se zaměřuje na podchycení a optimalizaci struktur, pracovních postupů a skutkových stavů v podniku, které mohou mít daňové dopady. Cílem je zajistit správné chování a jednání v daňové oblasti.

  • Optimalizace kontroly lhůt
  • Kontrola řádného plnění daňových účetních povinností a povinností vést záznamy
  • Kde jsou rizika skrytého rozdělování zisku?
  • Obsahují faktury znaky požadované § 15 něm. zákona o DPH atd.

Možnosti vytvoření systému daňové compliance jsou velmi rozmanité a měly by vycházet z individuálních potřeb Vašeho podniku. Obraťte se na nás.


Kontaktní osoba
Chtěli by jste nás kontaktovat ohledně tématu compliance - dodržování předpisů? Jsme tu pro Vás!
Denis Riediger | +49 (0) 351 438 3708-12
info@riediger-legal.com